buscarclockfile-text2location2notificationprinterwrench
K vášmu nákupu získavate
dopravu kuriérom zadarmo
7

Informačná povinnosť

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje

Spoločnosť realshop.sk, s.r.o., so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 111155/B (ďalej len ako „realshop.sk“) je prevádzkovateľom osobných údajov.

Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach realshop.sk, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@realshop.sk

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Spoločnosť realshop.sk ako prevádzkovateľ osobných údajov spracováva na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy s Vami (ďalej ako „Zmluva“) prostredníctvom e-shopu www.realshop.sk, ako aj na účely plnenia Zmluvy, vrátane dodania tovarov a/alebo služieb, ako aj na účely vybavenia prípadných vašich reklamácií, Vaše nasledovné osobné údaje:

 •     meno a priezvisko, príp. titul
 •     adresa
 •     telefónne číslo
 •     e-mailová adresa
 •     obchodné meno, IČO, DIČ, príp. IČ DPH - fyzickej osoby – podnikateľa
 •     údaje súvisiace s platbou za tovar a/alebo službu (číslo účtu, pripísaná suma, dátum úhrady)

V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť Zmluvu a dodať vám tovary a/alebo služby.

 

Právny základ spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“), resp. článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). V prípade vybavovania reklamácií spracúvame Vaše osobné údaje na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.  

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov môžu byť naši zmluvní partneri:

 •     Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ako sprostredkovateľ,
 •     IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ako sprostredkovateľ,
 •     Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 39, 851 01 Bratislava-Petržalka, ako sprostredkovateľ,
 •     Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 468, ako sprostredkovateľ,
 •     Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Írsko,

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Uchovávanie a spracovávanie Vami poskytnutých osobných údajov je na vyššie uvedený účel na 5 rokov po splnení poslednej časti plnenia Zmluvy, pokiaľ nám zo všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva povinnosť uchovávať zmluvnú dokumentáciu dlhšiu dobu (napríklad podľa zákona o účtovníctve, zákona o archívoch a registratúrach, apod.).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny.

Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva:

Právo prístupu k osobným údajom

Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracovávanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.

Právo na opravu osobných údajov

Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov

V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.