buscarclockfile-text2location2notificationprinterwrench
K vášmu nákupu získavate
dopravu kuriérom zadarmo
7

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  
prevádzkovateľa internetového obchodu pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (www.realshop.sk) 

1. Všeobecné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim, ktorým je realshop.sk, s.r.o., so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 50 262 131, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 111155/B (ďalej ako „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom.

(2) Prevádzkovateľom elektronického obchodu je:

realshop.sk, s.r.o.

Sídlo: 
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50262131
DIČ: 2120270438
IČ DPH: SK2120270438

Inkorporačný údaj: 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 111155/B,

Štatutátny orgán: 
Konateľ spoločnosti

(3) Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ uskutočňujúci nákup.

(4) Spotrebiteľom je kupujúci-fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

(5) Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese:  https://www.realshop.sk/ (ďalej iba "elektronický obchod").

(6) Tieto VOP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí a zároveň súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

(7) Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa: 
realshop.sk, s.r.o.,
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Tel: +421(2)20 812 112

E-mail:  info@realshop.sk

Otváracia doba kamennej prevádzky:  pracovné dni  v čase od 9:00 do 17:30

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka: 294 9023179 / 1100 ( IBAN: SK2911000000002949023179)

(8) Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

(9) Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky ako sú všeobecné, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred VOP.

2. Opis tovaru

(1) Informácie o tovare uvedené v časti: „Popis“ elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v časti: „Popis“ elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.

(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

3. Kúpna zmluva

(1) Kúpna zmluva je uzavretá záväzným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim podľa bodu 2. tohto článku VOP.

(2) Záväzným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky (tzv. potvrdenie objednávky) po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".  Automaticky generované oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré príde na e-mailovú adresu kupujúceho ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné prijatie  objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho sa budú v prípade potreby zasielať všetky ďalšie informácie ohľadom predmetnej objednávky.

(3) Záväzné prijatie objednávky obsahuje:
• údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy
• údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb
• údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho
• údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) 
• prípadne iné údaje.

(4) Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od prijatia objednávky vo forme e-mailovej správy zaslanej s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

(5)   Kupujúci-spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 7.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabezpečiť zabalenie prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky účinné v čase uskutočnenia objednávky tovaru
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
 • informovať kupujúceho o zmenách v stave jeho objednávky v lehote a spôsobom dohodnutým v týchto obchodných podmienkach

Predávajúci má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
 • stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení; o stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom; v prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom.

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby


Kupujúci má právo:

 • na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky
 • na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri dodržaní VZPP a týchto obchodných podmienok.

5. Dodacie podmienky a platobné podmienky

(1) Tovar sa predáva podľa vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

(2) Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

(3) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznom prijatí objednávky zaslanej predávajúcim kupujúcemu.

(4) V prípade, že kupujúci tovar nie je schopný prevziať objednávku v čase a na mieste dohodnutom v kúpnej zmluve upovedomí o tom predávajúceho bezodkladne.

(5) Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné.

(6) Miestom a spôsobom dodania tovaru je miesto a spôsob uvedené v záväznom prijatí  objednávky predávajúcim.

(7) V prípade, že predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúcemu sa odporúča upovedomiť predávajúceho vo forme e-mailovej správy najneskôr v deň doručenie/prevzatia o tom, že tovar prevezme namiesto kupujúceho tretia osoba odlišná od kupujúceho, pričom je vhodné uviesť meno a priezvisko tejto osoby. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom prijatí objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

(8) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar a jeho obal ihneď pri prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, prípadne, že je tovar neúplný, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a je povinný spolu s dopravcom spísať o tom záznam. O mechanickom poškodení tovaru v neporušenom obale je kupujúci povinný informovať predávajúceho bezodkladne po  prevzatí zásielky a zaväzuje sa tovar nepoužívať. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

(9) Ak kupujúci tovar bezdôvodne odmietne prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy a/alebo zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar, je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Právo predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

(10) Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

(11) V prípadoch kde je nutný záručný list, dostane ho kupujúci v balení spolu s tovarom, daňovým dokladom, dodacím listom a ostatnými dokladmi predpísanými platnými právnymi predpismi.

(12) Spôsoby dopravy tovaru a ceny:

V rámci Slovenska:

 • kuriérska služba (3,50 Eur s DPH) – doručenie v pracovné dni do 24 hod od expedície tovaru
 • osobné prevzatie tovaru na Galvaniho17/C, BA2 (0 Eur s DPH)
 • pošta (6 Eur s DPH) – doručenie do 3 pracovných dní od expedície tovaru
 • dobierka (1,50 Eur s DPH) – platba pri doručení tovaru kuriérom/poštou

Ceny jednotlivých foriem dopravy sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej objednávky. Spôsob a cenu dopravy si však kupujúci vyberie sám pri zadávaní  objednávky tovaru, kde bude uvedená cena za dopravu a cena tovaru spolu s celkovou cenou objednávky. 

Poplatok za dopravu do zahraničia sa stanovuje individuálne.

6. Spôsob platby a kúpna cena

(1) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou:

 • hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho,
 • dobierkou v mieste dodania tovaru, (1,50 Eur s DPH)
 • dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, (1,50 Eur s DPH)
 • platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery, alebo
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
 • na splátky cez platobný systém Quatro. Bližšie informácie nájdete TU

(2) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

(3) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. V prípade zmeny ceny produktu po objednaní tohto produktu je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho, ktorý má právo od zmluvy odstúpiť, alebo ju potvrdiť.

(4) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

(5) Náklady spojené s montážou a dodávkou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

(6) Všetky akcie a zľavy sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane aj s DPH.

(7) Ceny na letákoch a marketingových materiáloch môžu byť iné ako na internetovej stránke. Všetky ceny sú aktuálne na internetovej stránke  www.realshop.sk  a platia vo chvíli objednávky.

7. Poučenie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom o možnosti od zmluvy odstúpiť

(1) Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto článku ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo určenou treťou osobou. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Oznámenie o tomto práve je spotrebiteľovi doručené spolu s faktúrou a dodacím listom.

(2) Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese  info@realshop.sk  alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Spotrebiteľ môže na tento účel použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

(3) Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

(4) Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. 

(5) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim. Tovar odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

(6) Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak.

(7) Priame náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.

(8) V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a)  poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b)  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c)  predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, resp. počítačového softvéru ak prebehla jeho inštalácia,
d)  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

(9) Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

(10) Ustanovenia tejto časti VOP sa vzťahujú výlučne len na kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8. Pôsobnosť reklamačného poriadku

(1) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Záručná doba a rozsah záruky pre kupujúceho sa riadia podmienkami stanovenými výrobcom, resp. subjektom vykonávajúcim práva duševného vlastníctva k tovaru. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa uvedené v bodoch (4) až (10) tohto článku VOP.

(2) Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu, pričom predávajúci nie je povinný prebrať reklamovaný tovar, ak je znečistený alebo ak vykazuje znaky používania iným ako obvyklým spôsobom. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho osobne, telefonicky s následným písomným prejavom vo forme emailu. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu sídla spoločnosti. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

(3) Predávajúci nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené najmä:

 • mechanickým poškodením,
 • neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou,
 • nesprávnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho – v rozpore s návodom na používanie a s obvyklým spôsobom užívania tovaru,
 • v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane používateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

(4) Záručná doba na tovar je 24 mesiacov pre spotrebiteľa a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Spotrebiteľ berie na vedomie, že na uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa vzťahujú ustanovenia § 619 a § 627 Občianskeho zákonníka a príslušné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, v súlade s ust. § 622 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, v súlade s ust. § 623 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

(5) Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

(6) O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom alebo prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, t.j. písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, spotrebiteľ môže zaslať tovar na odborné posúdenie na servisné miesta podľa bodu (7) tohto článku VOP. Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

(7) Servisné miesta pre záručný a pozáručný servis:  TU 

(8) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (na e-mailovú adresu:  reklamacie@realshop.sk  alebo písomne na adresu predávajúceho), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Ak predávajúci na žiadosť o nápravu podanú spotrebiteľom podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu spôsobom podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARS“) subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 3 ZoARS. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

(9) Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

(10) Alternatívne riešenie sporu môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

(1) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • v prípade vypredania zásob
 • nedostupnosti tovaru
 • ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
 • z dôvodov vyššej moci
 • ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

(2) Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a vrátiť mu už zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

10. Záverečné ustanovenia


(1) Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

(2) V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ.

(4) Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú:

 • v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a 
 • v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. („zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).


(5) Zmena obrázkov a informácií vyhradená:

 • Všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.
 • Všetky informácie o produktoch sú prevzaté z oficiálnej stránky ich výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov.
 • Dostupnosť uvedenú v internetovom obchode musí predávajúci potvrdiť e–mailom, resp. telefonicky.
 • Ceny produktov sa môžu v čase meniť, preto si vyhradzujeme právo na zmenu ceny, o ktorej však zákazníka vopred upozorníme formou mailu pri konkrétnej objednávke. Zákazník má v prípade zmeny dohodnutej ceny právo od zmluvy odstúpiť.

(6) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia všeobecných obchodných podmienok na webovej stránke www.realshop.sk. V prípade uzavretej kúpnej zmluvy sa však táto kúpna zmluva riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

(7) Tieto Všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú znenie VOP zo dňa 24.05.2018.

V Bratislave, dňa 31.5.2019.