buscarclockfile-text2location2notificationprinterwrench
K vášmu nákupu získavate
dopravu kuriérom zadarmo
7

Zásady ochrany osobných údajov

Identifikácia prevádzkovatela a kontaktné údaje

Spolocnost realshop.sk, s.r.o., so sídlom Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka c. 111155/B (dalej len ako „realshop.sk“) je prevádzkovatelom osobných údajov.

Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach realshop.sk, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@realshop.sk

Spracúvanie osobných údajov

1)   Nákup tovarov a/alebo služieb cez e-shop realshop.sk

Spolocnost realshop.sk ako prevádzkovatel osobných údajov spracováva za úcelom uzavretia kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy s Vami (dalej ako „Zmluva“) prostredníctvom e-shopu www.realshop.sk, plnenia tejto Zmluvy, vrátane dodania tovarov a/alebo služieb a vybavenia prípadných Vašich reklamácií, Vaše nasledovné osobné údaje:

 •           meno a priezvisko, príp. titul
 •           adresa
 •           telefónne císlo
 •           e-mailová adresa
 •           obchodné meno – fyzickej osoby podnikatela
 •           ICO, DIC, IC DPH
 •           údaje súvisiace s platbou za tovar a/alebo službu (císlo úctu, pripísaná suma, dátum úhrady)

V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môct s Vami uzatvorit Zmluvu a dodat Vám tovary a/alebo služby.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len ako „Zákon“), resp. clánku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (dalej len „Nariadenie GDPR“). V prípade vybavovania reklamácií spracovávame Vaše osobné údaje na základe ustanovenia § 13 ods. 1 pícm. c) Zákona, resp. clánku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Príjemcami osobných údajov môžu byt naši zmluvní partneri:

 •       Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ako sprostredkovatel,
 •       IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ako sprostredkovatel,
 •       Zásielkovna s.r.o., Kopcianska 39, 851 01 Bratislava-Petržalka, ako sprostredkovatel,
 •       Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, ICO: 35 743 468, ako sprostredkovatel,
 •     Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Írsko,

Uchovávanie a spracovávanie vami poskytnutých osobných údajov je za týmto úcelom 5 rokov po splnení poslednej casti plnenia Zmluvy, pokial nám zo všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva povinnost uchovávat zmluvnú dokumentáciu dlhšiu dobu. Osobné údaje nezamyšlame prenášat do tretích krajín.

  2)   Priamy marketing

Spolocnost relashop.sk v nadväznosti na Váš nákup tovarov alebo služieb prostredníctvom e-shopu realshop.sk Vám môžeme na vašu e-mailovú adresu, príp. telefónne císlo, zasielat informácie o vlastných podobných tovaroch alebo službách. Umožnuje nám to ustanovenie § 62 ods. 3 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. clánku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Zasielanie takýchto Newsletterov môžete kedykolvek jednoducho odmietnut. Dorucovanie takýchto Newsletterov zrušíte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom takom Newsletteri alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovatela info@realshop.sk .

Osobné údaje na úcely priameho marketingu sú dalej spracúvané prostredníctvom:

 •      služby Mailchimp, ktorú prevádzkuje spolocnost The Rocket Science Group LLC, Georgia, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 ako sprostredkovatel. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spolocnosti The Rocket Science Group LLC v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s clánkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spolocnost je certifikovaným úcastníkom rámca – „EU-USA Privacy Shield“. Spolocnost The Rocket Science Group LLC spracúva osobné údaje v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov (viac informácií na stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/ ).

  3)   Prihlásenie sa na odber Newsletteru

Prihlásením sa na odber Newsletteru ste vyjadrili súhlas alebo vyjadríte súhlasíte, aby spolocnost realshop.sk ako prevádzkovatel osobných údajov spracúvala Vaše nasledovné osobné údaje:

 •       emailová adresa

Spolocnost realshop.sk spracúva tieto osobné údaje na úcely zasielania marketingovej komunikácie. Na Vašu e-mailovú adresu môžú byt zasielané obsahujúce aktuálne novinky, akcie, prípadne dalšie marketingové informácie o ponúkaných tovaroch a/alebo službách.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. clánku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje na úcely zasielania Newsletterov sú dalej spracúvané prostredníctvom:

 •     s lužby Mailchimp, ktorú prevádzkuje spolocnost The Rocket Science Group LLC, Georgia, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 ako sprostredkovatel. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spolocnosti The Rocket Science Group LLC v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s clánkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spolocnost je certifikovaným úcastníkom rámca – „EU-USA Privacy Shield“. Spolocnost The Rocket Science Group LLC používa osobné údaje v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov (viac informácií na stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/ ).

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo poskytnete na tento úcel, budeme spracovávat až do odvolania Vášho súhlasu s odberom Newsletteru. Z odoberania Newsletteru sa môžete kedykolvek jednoducho odhlásit tak, že svoj súhlas odvoláte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom Newsletteri alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovatela info@realshop.sk .  

4)   Registrácia používatelského úctu zákazníka na realshop.sk

Odoslaním registracného formulára používatelského úctu zákazníka ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spolocnost realshop.sk ako prevádzkovatel osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

 •       meno a priezvisko, príp. titul
 •       adresa
 •       e-mailová adresa
 •       telefónne císlo
 •       vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii používatelského úctu

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je podmienkou registrácie a vytvorenia používateľského účtu zákazníka. Zaregistrovaním a vytvorením si používateľského účtu zákazníka nebudete musieť tieto osobné údaje vypĺňať pri každej návšteve e-shopu realshop.sk odznova. Realshop.sk automaticky predvyplní Vaše osobné údaje vo formulári pri objednávaní tovarov a/alebo služieb, umožní Vám prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. clánku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento úcel, budeme spracúvat po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používatelského úctu na stránkach realshop.sk.  

5)   Prihlásenie do používatelského úctu na e-shope realshop.sk

Prihlásením sa do používatelského úctu na e-shope realshop.sk ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spolocnost realshop.sk ako prevádzkovatel osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

 •      prihlasovacie meno
 •      heslo

Prihlásením sa do používatelského úctu zadaním prihlasovacieho mena a hesla máte prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok, objednávkový formulár máte automaticky predvyplnený Vašimi osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. clánku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento úcel, budeme spracúvat po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používatelského úctu na stránkach realshop.sk.  

6)  Odoslanie kontaktného formuláru

Odoslaním kontaktného formuláru s dopytom/otázkou cez webovú stránku realshop.sk súhlasíte, aby realshop.sk ako prevádzkovatel spracovával vaše nasledovné osobné údaje:

 •      meno a priezvisko
 •      e-mailová adresa
 •      text správy

Meno a prievisko, e-mailová adresa, text správy spracúvame za úcelom odpovede na Váš dopyt/otázku. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. clánku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Tieto osobné údaje budeme spracúvat do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokial nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania.  

7)   Pridanie komentáru alebo recenzie tovaru a/alebo služby

Pridaním komentáru cez webovú stránku realshop.sk, prípadne pridaním recenzie tovaru a/alebo služby súhlasíte, aby realshop.sk ako prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje:

 • Meno a priezvisko, príp. titul
 • E-mailová adresa
 • Text komentára alebo recenzie

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, text komentára spracúvame za účelom zverejnenia Vášho komentára alebo recenzie na webovej stránke realshop.sk Nakoľko komentár alebo recenzia sú na našich stránkach verejne prístupné, v prípade, že ich obsah bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo bude obsahovať hanlivé, urážlivé výrazy, vyhradzujeme si právo takýto komentár alebo recenziu nezverejniť, prípadne ich vymazať. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania. O odstránenie komentára alebo recenzie nás môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na e-mailovú adresu info@realshop.sk.

8) Zdieľanie obsahu webovej stránky na sociálnej sieti Facebook

Webová stránka realshop.sk používa plugin sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento plugin Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky realshop.sk s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka našej internetovej ponuky bola aktivovaná. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu.

Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky realshop.sk na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info
Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

9)  Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory

Realshop.sk spracúva na úcely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory Vaše nasledovné osobné údaje:

 •     Meno a priezvisko, príp. Titul
 •       E-mailová adresa
 •       adresa
 •       Telefónne císlo
 •       Císlo objednávky
 •       Komunikácia a informácia, ktoré nám pocas poskytovania podpory poskytnete

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame za úcelom poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory v súvislosti s uzavretím zmluvy, plnením zmluvy, predzmluvnými rokovaniami alebo vybavovania reklamacných konaní. Na tento úcel spracúvame osobné údaje v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a clánku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje poskytnuté v spojitosti s týmto úcelom spracúvame do uplynutia zárucnej doby, resp. 1 rok od poskytnutia osobných údajov, podla toho, co nastane neskôr. Vaše osobné údaje nezamýšlame prenášat do tretej krajiny.

10)  Spracúvanie osobných údajov na plnenie zákonných povinností

Realshop.sk spracúva osobné údaje uvedené v odsekoch 1) až 10) týchto Zásad ochrany osobných údajov na úcely plnenia zákonných povinností.

Právnym základom spracúvania je clánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o úctovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebitela, zákon o archívoch a registratúrach).

Príjemcom osobných údajov môžu byt nasledovné osoby:

 •      danoví poradcovia, audítori, advokáti, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané pocas doby vyžadovanej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva:

Právo prístupu k osobným údajom

Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracovávanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.

Právo na opravu osobných údajov

Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov

V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Platnosť Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Spoločnosť realshop.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.